POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

joannakucharska.pl

 

§1 Postanowienia ogólnie

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: joannakucharska.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Joanna Kucharska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Kucharska Mentoring z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-226, ul. Ludwiki 8/68 , NIP: 6112479471,  REGON: 522723013,  adres poczty elektronicznej: kontakt@joannakucharska.pl numer telefonu: +48605052225 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych ze Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności w ramach Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Serwis umożliwia przekierowania do innych serwisów internetowych takich jak: LinkedIn. Wszelkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronach internetowych każdego z serwisów. 

 

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newsletteru, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W celu dodania komentarza na blogu, należy wypełnić formularz i podać w nim m.in. swoją nazwę oraz adres e-mail, a także dodatkowo można podać również adres swojej witryny internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne (prócz adresu swojej witryny internetowej), by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Można wystosować prośbę o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy Administratora. W każdej chwili możliwe jest sprostowanie danych przypisanych do komentarza oraz przysługuje prawo do przenoszenia danych
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  a)
  zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b)
  marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
             c) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji
             (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
             d) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
             e) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi
             działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
             f) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
             g) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
             h) wysyłki Newsletteru (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
             i) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
 10. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu internetowego.
 11. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
             a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
             b)
  imię,
             c) nazwisko,
             d) numer telefonu,
             e) nazwę,
             f) adres witryny internetowej Użytkownika,
             g) treść wiadomości przesłanej m.in. za pośrednictwem formularzu kontaktowego czy treść komentarza.
 12. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym – skorzystania z formularzu kontaktowego, wstawienia komentarza czy zapisu do Newsletteru. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego.
 13. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 14. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
             a) home.pl Spółka Akcyjna, ul. Zbożowa 4, 70-653, Szczecin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis,
             b)
  MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite służącego do wysyłki Newsletteru.
             c) Karolina Żebrowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywna Freelancerka, ul. Tylżycka 1/73, 01-656 Warszawa – w celu bieżącej obsługi technicznej strony www.
 15. Administrator informuje, że nie stosuje żadnych technologii śledzących działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony internetowej Serwisu.
 16. Na stronie Serwisu używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn. Wyświetlając stronę internetową zawierająca taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki przekazywana jest bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. 

 

§3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Serwisu internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a)
  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  b)
  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
             c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
             d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
             e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 4. Administrator usługi nie  wykorzystuje cookies zewnętrznych. 
 5. Administrator korzysta z następujących plików cookie:
Nazwa pliku cookies Opis Okres ważności Usługodawca
_wordpress_test_cookie Ten plik cookie testuje, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie. Sesja WordPress

 

 1. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisu społecznościowego LinkedIn.
 2. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 3. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 5. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 7. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 8. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

 

§4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a)
  Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
  b)
  Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 5. Użytkownik poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę Newsletteru mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym Newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newsletteru, a także zażądać przeniesienia danych.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu. 
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

 

§5 Zmiana Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. 
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 6.11.2023 roku.